Kategorie

SexShop69.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel: 12 268 42 21
tel/sms: 500 330 331
fax: 12 268 42 20

Od godziny 09.00 do 16.00

Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem SexShop69.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w SexShop69.pl jest: F.H.P. XSARA-ASPOL- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez F.H.P. XSARA-ASPOL

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklepu w zakresie SexShop69.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach SexShop69.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać SexShop69.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w SexShop69.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez F.H.P. XSARA-ASPOL informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklep SexShop69.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z SexShop69.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklep SexShop69.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w SexShop69.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w SexShop69.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w SexShop69.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

10. F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklep SexShop69.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklep SexShop69.pl danych osobowych innemu niż F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklep SexShop69.pl administratorowi danych.

11. F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. F.H.P. XSARA-ASPOL oraz Sklep SexShop69.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 18 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklep SexShop69.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklepu SexShop69.pl lub też gdy F.H.P. XSARA-ASPOL lub Sklep SexShop69.pl uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w SexShop69.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. F.H.P. XSARA-ASPOL stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z SexShop69.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z SexShop69.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.